sauroSa BaT
vya)a-
maalavaUna Tak dIp
ivasa$na jaa
rMga maaJaa vaogaLa
vacana
BaivaYya
raK
idvaMgatacao gaIt
hasatanaa p`aNa gaolaa
gaaOLNa
caaMdNyaat ifrtanaa
maurlaI
maagata na Aalao mhNaunaI
jagat Aalaao maI Asaa
maga
ek saa(aa p`Sna maaJaa
]Yakala haota haota
t$Na Aaho rat` AjaunaI
baaola maaJyaa fulaa
 
[tr
maanasaIcaa icat`kar tao
tao ek rajaput`
svaPnaatlyaa kLyaaMnaao
saunyaa saunyaa maOflaIt maaJyaa
gaolao Vayacao rahunaI
hI vaaT dUr jaato
sama[-cyaa SauBa`kLyaa
yao ro Ganaa
jaa jaa jaa ro nakao baaolaU
ka ro duravaa
$porI vaaLUt
)aklao ro DaoLo maaJao
p`aNaivasaavaa
kaya baa[- saaMgaU
saUr sana[-t naadavalaa
vaoL JaalaI Bar maa(yaanhM
bao(auMd yaa AasamaMtat
(auMidt gaMi(at
vya)a-

saUr maagaU tulaa maI ksaa ?
jaIvanaa tU tsaa maI Asaa !

tU malaa maI tulaa paihlao
ekmaokaMsa nyaahaiLlao
- duK maaJaa tuJaa Aarsaa !

ekdahI manaasaarKa
tU na Jaalaasa maaJaa saKa
- KoLlaao KoL Jaalaa jasaa !

KUp Jaalao tuJao baaolaNao
KUp Jaalao tuJao kaopNao
- maI trIhI jasaacyaa tsaa !

rMga saaro tuJao JaolaunaI
Saap saaro tuJao Gao}naI
- ihMDtao maIca vaoDaipsaa !

kaya maagaUna kahI imaLo ?
ka tulaa gaIt maaJao kLo ?
- vya)a- ha AmaRtacaa vasaa !
 

maalavaUna Tak dIp

maalavaUna Tak dIp caotvaUna AMga AMga !
rajasaa iktI idsaaMt laaBalaa inavaaMt saMga !

        %yaa it)ao fulaafulaat
        paMgato AjaUna rat
haya tU k$ nakaosa evhZyaat svaPnaBaMga !

        gaargaar yaa hvaot
        Gao}naI malaa kvaot
maaokLo k$na Tak ekvaar AMtrMga !

        dUr dUr tartaMt
        baOsalaI phaT nhat
saavakaSa Gao iTpUna ek ek $prMga !

        ho tulaa ksao kLola ?
        kaoNa ekTo laLola ?
saaMga ka k(aI Kroca ekTa jaLo ptMga !

        kaya ha tuJaaca Svaasa ?
        drvaLo [)ao sauvaasa !
baaola ro hLU ]zola caaMdNyaavarI trMga !
 

ivasa$na jaa

jao BaagyavaMtaMnaa imaLo to duK majalaa laaBalao
rDNao tuJao saaMgaU nakao hsaNao tuJao ](aLUna jaa !

AVaphI pdrat ka japSaI ASaI taraMgaNao ?
]lkoprI jagalaasa tU ]lkoprI inaKLUna jaa !

vaNavaa tuJyaa hdyaatlaa lapvaUna zova Asaaca tU
jar poTlaasa caukUnaI tU tr Aasavaat bauDUna jaa !
 

rMga maaJaa vaogaLa

rMgaunaI rMgaat saaryaa rMga maaJaa vaogaLa !
gauMtUnaI gauM%yaat saaryaa paya maaJaa maaokLa !

kaoNa%yaa kaLI kLonaa maI jagaayaa laagalaao
Ana\ kuzo AayauYya gaolao kapunaI maaJaa gaLa ?

saaMgatI 'ta%pya-' maaJao saar#yaa KaoTyaa idSaa
"caalaNaara paMgaLa Ana\ pahNaara AaM(aLa !"

maaNasaaMcyaa ma(yarat`I ihMDNaara saUya- maI
maaiJayaasaazI na maaJaa poTNyaacaa saaohLa !
 

vacana

zoivalao Aajanma DaoLo Aapulao maI kaorDo
pNa dujyaaMcyaa AasavaaMnaI maja iBajaavao laagalao !

laaok BaoTayaasa Aalao kaZ%yaa payaaMsavao
Ana\ AKorI kuSala maaJao maja pusaavao laagalao !

gavasalaa naahIca majalaa caohra maaJaa k(aI
maI ksaa haotao malaahI Aazvaavao laagalao !

ekda kovhatrI maI vacana kivatolaa idlao
raK raMgaaoLIsa maaJyaa gauNagauNaavao laagalao !
 

BaivaYya

maUz maUz hdyao jyaaMcaI tsaU tsaU duKo
SaUnya kaya %yaaMcao %yaaMnaa gavasaNaar Aaho ?

tlama maaNasaaMnaI Gyaavyaa kagadI Bararyaa
]Va vaaLvaI saaryaaMnaa laagaNaar Aaho !

gaTarat KupsaUna maana saUya- Saaoi(atI jao
gagana ka tyaaMcao imaM(ao ragNaar Aaho ?

KuraDyaat rcatI jao jao YaMZ dMBagaa)aa
ka tyaaMsa [Md`ayaNaI hI tarNaar Aaho ?
 

raK

]Baa janma Jaalaa icata
ek ek xaNa jvaalaa
sau~a manaacyaa smaSaanaI
malaa BaDaigna maI idlaa !

gaDo trIhI saaoDInaa
[)ao malaa tuJaI Aasa
maaJyaa raKolaahI yao[-
tuJyaa $pacaa sauvaasa !
 

idvaMgatacao gaIt

ijavaMt maaJyaa klaovaralaa Ajauna AayauYya hak maarI !
kSaasa eka iBakarDyaalaa pukartao ha dujaa iBakarI ?

iBakot AaNaUna Aasa tovha p`tarNaaMcaa p`pMca kolaa
Aata duvaa dot dot maaJaI ija)ao it)ao ihMDto iSasaarI !

duBaMgalaolyaa ]rat maaJyaa iktI iktI saUya- Jaaop GaotI
caukUna ho r> poTNyaacaI k(aI ma(aI daKvaavaI tyaarI !

]gaIca eka idvaMgatanao k$ nayao evaZI Apoxaa
Asaa ksaa ha vasaMt yao[- punha maaiJayaaca darI ?

hasatanaa p`aNa gaolaa

hasatanaa p`aNa gaolaa ka tulaa Aalao rDo ?
ho pha ho laaok saaro kaorDocyaa kaorDo !

ekda naot`I tuJyaa caaMdNao maI vaocalao
ekda AaozI tuJyaa gaIt maaJao gauMflao
Aaja As)aa[-ca maaJaI AMtryaapaSaI ADo !

tU Asaa CoDU nakao AMtrIcaa jaaoigayaa
hao icata maaJaI punha laagalaI jaagaavayaa
hI pha hI raK maaJaI vaairyaasaMgao ]Do !
 

gaaOLNa

saiK maI maja hrpUna basalao | gaM

Aaja phaTo EaIrMgaanao majalaa purto lauTlao | gaM

saaKrJaaopoma(yaoca Alagat p`aja>asama iTplao | gaM

%yaa SvaasaaMnaI dIpkLIgat pLBar maI )ar)arlao | gaM

%yaa spSaa-cyaa ihMdaoLyaavar laajat ]malat Jaulalao | gaM

%yaa GanaSyaamala imazIt nakLt ibajalaIsama laKlaKlao | gaM

idsalaa maga tao dovakInaMdna Ana\ maI DaoLo imaTlao | gaM

saiK maI maja hrpUna basalao | gaM
 
 

caaMdNyaat ifrtanaa

caaMdNyaat ifrtanaa maaJaa (arlaasa hat !
saKyaa ro Aavar hI saavar hI caaMdrat !

inajalaolyaa gaavaatUna Aalao maI ekTIca
dUr idvao kLlaavao pDlao maagao k(aIca
hyaa [)alyaa t$Cayaa pNa- saaro jaaNatat !

saaMga kSaI tujaivaNaaca par k$ punavapUr ?
tuja vaara CLvaadI Ana\ ho taro iftUr !
Svaasa tuJaa maalakMsa spSa- tuJaa pairjaat !

jaa} cala prt gaDo jaagalao na Gar AjaUna
pNa maaJaI tuLsa it)ao gaolaI ro ihrmasaUna
tuiJayaa nayanaat caMd` maaJyaa hdyaI p`Baat !
 

maurlaI

vaajavaI maurlaI dovaiknaMdna
kana ijavaacao kir vaRMdavana

maukuT fulaaMcaa iSarI GaalaunaI
maaoripsaacaa tura KaovaunaI
idlaa punha 'ihMdaola' CoDunaI
ragaraigaNyaa Jaalyaa pavana

AmaRtkaomala svarlahrIMvar
holaavao punavaocao AMbar
svaga-(aroitla imaTvauna AMtr
idSaaidSaaMtuna ]malao gauMjana

Ba`maraMcao rsapana )aaMbalao
yamaunaocao jaL javaL sarklao
Ana\ ra(aocao maIpNa sarlao
AMga AMga banalao manamaaohna
 

maagata na Aalao mhNaunaI

maagata na Aalao mhNaunaI raihlaao iBakarI !
laagalaI na vaNaI- maaJaI kaoNa%yaaca darI !

Baagyavaana laacaaraMnaa idsao maIca naMgaa
Gao}naI na JaaoLI Aalaao mhNauna maI lafMgaa !

tSaI jarI dataraMcaI maanatao Balaa[-
faT@yaa iKSaalaa maaJyaa baaocato kmaa[- !

Aasavaat maaJaI A(aI- BaakrI bauDalaI
saaosaNyaat ]rlaI saurlaI BaUk SaaMt JaalaI !
 

jagat Aalaao maI Asaa

saarKo maaJyaa ismataMcao huMdko saaMBaaiLlao maI
ekda hsalaao jarasaa maga punha hsalaaoca naahI !

saMplyaavar KoL maaJyaa AaM(aLyaa kaoiSaMbaIrIcaa
laaok maja idsalao Acaanak maI kuzo idsalaaoca naahI !
 

maga

maga maaJaa jaIva tuJyaa vaaTovar vaNavaNaola !
Ana\ maaJaI hak tuJyaa AMtrat hurhurola !

        maI ifrona dUr dUr
        tuiJayaa svaPnaaMt caUr
itkDo pa}la tuJao ]Mbaryaat ADKLola !

        jaovha rat`I kuSaIt
        maaJao GaoSaIla gaIt
maaJao ta$Nya tuJyaa gaat`aMtuna gauNagauNaola !

        maga sauTola maMd maMd
        vaasaMitk pvana (auMd
maaJao AayauYya tuJyaa AMgaNaat TpTpola !
 

ek saa(aa p`Sna maaJaa

jaaLunaI AayauYya maaJao vaaT maI tojaaLlaI
f> maaJao paoT Aata jaaLNyaasaazI ]ro !

dUr Aalaao evaZa kI )aaMbalyaa maagao idSaa
maaiJayaasaMgao ]VacaI caalatI saMva%saro !

Qaca Aata SaoYa maaJyaa raihlyaa kahI KuNaa
daona maaJaI Aasavao Ana\ caar maaJaI Axaro !
 
 

]Yakala haota haota

]Yakala haota haota kaLrat` JaalaI !
Aro punha AayauYyaaMcyaa poTvaa maSaalaI !

itjaaoryaaMt kolao %yaaMnaI baMd svaga- saatI
AmhaMvarI saMsaaracaI ]Do (aULmaatI !
AamhI tI smaSaanao jyaaMnaa p`othI na vaalaI !

ASaa kSaa jyaanao %yaanao gaaDlyaa ]maodI ?
Asaa ksaa jaao tao yao)ao haotsao KrodI ?
Qa Apar duKacaIhI caalalaI dlaalaI !

]Baa doSa Jaalaa Aata ek baMidSaalaa
ija)ao dovakIcaa panha du(aanao jaLalaa !
ksao puNya dudO-vaI Ana\ pap BaagyaSaalaI !

(aumasatat AjaunaI ivaJalyaa icataMcao inaKaro !
Ajauna r> maagat ]ztI va(astMBa saaro !
Aasavaoca svaatM%y`aacaI Amhalaa imaLalaI !
 
 

t$Na Aaho rat` AjaunaI

t$Na Aaho rat` AjaunaI rajasaa inajalaasa ka ro ?
evaZyaatca %yaa kuSaIvar tU Asaa vaLlaasa ka ro ?

saaMga yaa kaojaaigarIcyaa caaMdNyaalaa kaya saaMgaU ?
]malato AMgaaMga maaJao AaiNa tU imaTlaasa ka ro ?

AjaunahI ivaJalyaa na gaganaI tarkaMcyaa dIpmaalaa
Ajauna maI ivaJalao kuzo ro ? haya tU ivaJalaasa ka ro ?

Aaoz AjaunaI baMd ka ro ? SvaasahI ma(aumaMd ka ro ?
baaola Saojaocyaa fulaaMvar tU Asaa $salaasa ka ro ?

]saLtI hdyaat maaJyaa AmaRtacyaa (auMd laaTa
tU iknaaryaasaarKa pNa kaorDa ]rlaasa ka ro ?

baGa tulaa pusataoca Aaho piScamaocaa gaar vaara
ratraNaIcyaa fulaaMcaa gaM(a tU lauTlaasa ka ro ?
 
 

baaola maaJyaa fulaa

rMga maaJaa tulaa ! gaM(a maaJaa tulaa !
baaola kahItrI ! baaola maaJyaa fulaa !

saaMga laajaUnahI naava Aata trI
ek KaoLbalao gaIt maaJyaa ]rI
Ana\ vasaMtasa maI Sabd maaJaa idlaa !

vaoL jaadUBarI hI gaulaabaI hvaa !
hI na maoMdI tuJaI rMga maaJaa navaa !
Baasa Jaalaa Kra ! Svaasa Jaalaa Kulaa !

haya maaJaI tuJaI BaoT JaalaI ASaI
SaIL yaavaI puZo caaMdNyaacaI jaSaI
saaMga saaoDU ksaa hat hatatlaa !
 
 

maanasaIcaa icat`kar tao
tuJao inarMtr icat` kaZtao

BaoT pihlaI AaplaI GaDta
inaLI maaoihnaI nayanaI hsata
gaaoD kpaolaI rMga ]Yaocao Bartao

mama spSaa-nao tuJaI maug(ata
Aaoz baaolatI tulaa na kLta
maaJyaavaINa hI tuJaI caa$ta
maavaLtIcao saUya-fUla to krtao

tuJyaa prI nava p`ItI kirta
saMgama doKUna maagao ]rta
hsalaI saM(yaa rjanaI haota
naxat`aMcaa inaLa caaMdvaa Jartao
 
 

tao ek rajaput` maI hI ek ranafUla
GaalaIna maI %yaalaa sahjaIt ranaBaUla

kosaat panajaaLI kMzat ranavaola
tuJaI ro tuJaI naTUna ta[- GaalaIla %yaasa maaL

Baa} ro SaUr kI hao[-la saonaaptI
Baa} ro Baa} k$na svaarI duYTasa caarIla (aUL

hao[-la baabaa p`(aana raKIla tao [-maana
sauKI ro sauKI rajya saaro cauTkIt tao krIla
 
 

svaPnaatlyaa kLyaaMnaao ]malaU nakaca kovha
gaaoDI ApUNa-tocaI laavaIla vaoD jaIvaa

roKakRtI sauKacyaa ica<aI icatarlaolyaa
saaSaMk klpnaaMnaI sahjaI iva$na gaolyaa
k(aI saaoiSalaa ]nhaLa k(aI laaBalaa ivasaavaa

naOraSya kRYNamaoGaI AaSaa k(aI bauDavaI
ivarhat icaMba iBajaaonaI p`ItI fulaaonaI yaavaI
kaTyaaivanaa na hatI kovha gaulaaba yaavaa
 
 

saunyaa saunyaa maOflaIt maaJyaa
tuJaoca maI gaIt gaat Aaho
AjaunahI vaaTto malaa kI
Ajauna hI caaMd rat Aaho

kLo na maI pahto kuNaalaa
kLo na ha caohra kuNaacaa
punha punha Baasa haot Aaho
tuJao hsaU AarSaat Aaho

sa#yaa tulaa BaoTtIla maaJao
tuJyaa GarI saUr AaoLKIcao
]Baa tuJyaa AMgaNaI svaraMcaa
Abaaola ha pairjaat Aaho

]gaIca svaPnaat saavalyaaMcaI
kSaasa kolaIsa Aaja-vao tU
idlaosa ka po`ma tU kuNaalaa
tuJyaaca jao AMtrat Aaho
 
 

gaolao Vayacao rahunaI tuJao naxat`aMcao doNao
maaJyaa pasa Aata kLyaa
AaiNa )aaoDI AaolaI panao

Aalaao haotao hasat maI kahI SvaasaaMsaazI f>
idvasaaMcao AaoJao Aata rat`` rat` SaaoYaI r>

Aata manaacaa dgaD Gaotao kNht ]Saalaa
haoto tyaaMcao inamaa-lya AaiNa paanaaMcaa pacaaoLa
 

hI vaaT dUr jaato svaPnaama(aIla gaavaa
maaJyaa manaatlaa ka to)ao Asaola ravaa

jao)ao imaLo (arolaa AaBaaL vaaklaolao
Astacalaasa jao)ao rivaibaMba Toklaolao
jao)ao KuLyaa ZgaaMnaI rMgaIna saaja lyaavaa

svaPnaama(aIla gaavaa svaPnaama(aUna jaavao
svaPnaatlyaa ip`yaalaa manamaug(a gaIt gaavao
svaPnaatlyaa sauKacaa svaPnaIca vao(a Gyaavaa
 

sama[-cyaa SauBa`kLyaa ]malavaUna lavato
kosaatca fulalaolaI jaa[- payaaSaI pDto

iBavayaaMcyaa fDfDI dozIcyaahI maagao puZo
maagao maagao raihlaolao maaJao maahor baapuDo

saacaNaaryaa AasavaaMnaa poMga yaoto caaMdvaocaI
Aaja kala JaalaI Aaho ivasaraLU maulaKacaI

)aaoDI fulao maaLUna yao DaoLa paNaI laavaUna yao
pdracyaa iknaarIlaa iSavaU iSavaUna gaM yao

hsaSaIla hasa malaa malaa hasaUhI saaosaonaa
AEaU Jaalaa Aaho Kaola caMd` haoNaar ka duNaa
 
 

yao ro Ganaa yao ro Ganaa
nha} Gaala maaJyaa manaa

fulao maaJaI AaLumaaLu vaara baGao caurgaLu
nakao nakao mhNatanaa gaM(a gaolaa ranaavanaa

Takuinayaa Gardar naacaNaar naacaNaar
nakao nakao mhNatanaa manamaaor Bar ranaa

nakao nakao iktI mhNaU vaajaNaar dUr vaoNaU
baaolaavatao saaosaaTyaacaa vaara malaa rsapanaa
 

jaa jaa jaa ro nakao baaolaU jaa naa
jaa jaa maI hI iBato kaya kuNaa
Aa(aI svat: kolaa gaunha
jaaora tuJaa ka ro punha saaMga naa

maaJao mana vaara BavatI ifrNaara
Jaurtao JaurNaara xaNaa xaNaa
svaOr maI vaahto mau> maI caotnaa

maI ro fulalaolaI vaasaMitk vaolaI
saumanao ](aLavaI kuNaa kuNaa
gaM(a tao pUNa- %yaa maainatao baM(anaa
 

ka ro duravaa ka ro Abaaolaa
Apra(a maaJaa Asaa kaya Jaalaa

naIja yaot naahI malaa ekTIlaa
kuNaI naa ivacaarI (a$na hnauvaTIlaa
maana vaLivasaI tU vaogaLyaa idSaolaa

tuJyaa vaacaunaI hI rat jaat naahI
javaLI jara yao hLu baaola kahI
hat caaMdNyaaMcaa Gao[- ]Saalaa

rat jaagavaavaI Asao Aaja vaaTo
tRPt Jaaop yaavaI phaTo phaTo
nakao jaagaNao ho nakao svaPnamaalaa
 
 

$porI vaaLUt maaDaMcyaa banaat yao naa
banaat yao naa javaL Gao naa
caMdorI caahUla laavaIt p`ItIt yao naa
p`ItIt yao naa javaL Gao naa

bao(auMd Aaja AasamaMt saara
gauMjaat gaat maMd (auMd vaara
daTo ]rI ip`yaa tuJaa [Saara
dohaprI fulao Asaa Sahara

laajaot Aaja hI fulao nahatI
gaalaI Anaar p`It gaIt gaatI
tU yao inaSaa ASaI krI pukara
do yao ip`yaa malaa tuJaa inavaara
 
 

)aklao ro DaoLo maaJao vaaT tuJaI pahta
vaaT tuJaI pahta ro rat`Midna jaagata

sauklaa ro kMz maaJaa tuja AaLivata
tuja AaLivata ro naama tuJao japta

AaTlao ro AEaU maaJao vaahta vaahta
vaahta vaahta ro AazvaNaI kaZta

iSaNalaa ro jaIva maajaa tujaivaNa rahta
tujaivaNa rahta ro tuja naca BaoTta
 
 

p`aNaivasaavaa lahrI sajaNa kuNaI Gyaavaa
if$na GarI yaavaa pavasaacaI hvaa
AaoZ laavaI jaIvaa SaItL iSaDkavaa

kzINa duravaa sahna AjaUna iktI vhavaa
Ba$na (aIravaa p`aNa vaoDa ipsaa
eklaanao ksaa samaya gaujaravaa

bahr fulaavaa fulaUna fulaUna ibaKravaa
hdyaI (aravaa kLyaa pakLyaa
paht maaokLa Ba$na }r yaavaa
 
 

kaya baa[- saaMgaU ksaM gaM saaMgaU
malaaca maaJaI vaaTo laaja
kahI trI hao}na gaolaMya Aaja

]gaIca fulaunaI AalaM fUla
]gaIca ijavaalaa pDlaI BaUla
%yaa rMgaacaa %yaa gaM(aacaa
AMgaavar maI lyaalao saaja

jarI laajarI Jaalao (aIT
baGat raihlao %yaalaa naIT
kuLvaMtacaI paor kSaI maI
ivasa$na gaolao rIt irvaaja

sahja baaolalao hsalao maI
malaaca hrvaUna basalao maI
ek Anaavar jaDlaI baa(aa
naahI caalalaa kahI [laaja
 
 

saUr sana[-t naadavalaa
}r nayanaaMt yaa daTlaa
saaMga ivasa$ kSaI maI tulaa

puNyavaMtaprI yaa GarI janmalao
saat janmaatlao Baagya jao laaBalao
saat yaa maa}laI ivasa$ maI kSaI
maUt- Aa[- tuJaI va%salaa

saaMga haotI kSaI mau> vaoLI kLI
AmaRtanao tuJyaa vaaZlao maI KuLI
raomaraomaI jayaacyaa tuJyaa Baavanaa
gaM(a ivasarola ka gao fulaa

pUsa DaoLo nakao huMdko Aasavao
caalalao gao prI maI ptIcyaa savao
maa}laI tU malaa saa}laI jaIvanaI
maI tuJaI laaDkI p`omalaa
 
 

vaoL JaalaI Bar maa(yaanhM
maa)yaavarI tLpo }na
nakao jaa} kaomaojaUna maaJyaa p`ItIcyaa fulaa

tPt idSaa Jaalyaa caarI
Baajatsao saRYTI saarI
ksaa trI jaIva (arI maaJyaa p`ItIcyaa fulaa

vaahtat vaaro jaLto
paoLtat fula%yaa tnaU to
ica<a [)ao mama hLhLto maaJyaa p`ItIcyaa fulaa

maaJaI Cayaa maaJyaa KalaI
tujasaazI AasaavalaI
kSaI k$ tuja saavalaI maaJyaa p`ItIcyaa fulaa

daTo daonhI DaoLa paNaI
AaTo nayanaaMtca caukunaI
ksao GaalaU tuja AaNaunaI maaJyaa p`ItIcyaa fulaa

maRgajaLacyaa trMgaat
naBaacyaa inaLyaa rMgaat
cala rMgaU saarMgaat maaJyaa p`ItIcyaa fulaa
 
 

bao(auMd yaa AasamaMtat Jaalao
bao(auMd saaro traNao
sajaNaa tuJyaa savao
hI rat p`It maaoh$na gaIt yao navao

baohaoYa vaara Asaa ha
gaMi(at Jaalyaa idSaa
iktI AazvaNaI manaI saazvaunaI AalaI SaRMgaarvaoDI inaSaaNaI
yaa baM(anaat toja nhat tovatI idvao

laaTaMvarI caaMdNyaaMcaa
daTUna Aalaa )avaa
Jaulao paNyaavarI fulao vaolaIvarI p`It rMgaat hI rMgalaolaI
panaat vaaT Saaoi(atat (auMd kajavao
 
 

(auMidt gaMi(at haovaunaI sajaNaa
p`ItIt rMgaunaI jaavauyaa
CoiDt yao p`It saMgaIt sajaNaa
p`ItIt rMgaunaI jaavauyaa

kujaaMt yaa gaM(alaolaI fulao maaLunaI jaa[- Jaulao
saM)aat hI (auMd JaalaI camaolaI gaulamaaohralaa Baulao
tuJaI saKI tuJyaa savao hI

paNyaatunaI roSamaI caaMdNao ho maaohunaI yao[- trI
gaaNyaatlao saUr ho AmaRtacao daTunaI Aalao }rI
ASaI GaDI yaugaa yaugaaMcaI